V Форум Диригенти змін / Conductors of Changes 5th Forum

V Форум Диригенти змін / Conductors of Changes 5th Forum13 Nov 08:00 - 18:00 - Kyiv
Hilton Kyiv

Route
More info

-- See English description below the Ukrainian --

#Диригенти2018

ДИРИГЕНТИ ЗМІН
V Форум
13 листопада 2018 р.
Hilton Kyiv, бульв. Т. Шевченка, 30

Традиційно в основі щорічного форуму – трансформаційні процеси всередині тріади Особистість/Суспільство – Бізнес – Держава.Організатори – Nobles Fortune, Deloitte
Партнер – Odgers Berndtson

Цього року натхненниками події стали:

Андрій Булах, Керуючий партнер, Deloitte
Роман Бондар, Керуючий партнер, Odgers Berndtson
Григорій Павлоцький, Партнер, Deloitte
Наталія Попович, Президент Be—it Agency, співзасновник Українського кризового медіа-центру

Перед Україною стоять комплексні та нелегкі виклики. У стислі терміни ми повинні не тільки визначитися, хто ми як нація, знайти свій сенс, але і стати конкурентоспроможними на світовій арені. Для цього багато звичок та підходів, що дісталися нам у спадщину від минулого, мають бути переглянутими.

Україна потребує інновацій та тотальної модернізації всього, що нас оточує: державного управління, бізнес-моделей, технологій виробництва, культури управління тощо. Інакше відставання в розвитку від решти світу скоро стане катастрофічним. Усі учасники ринку – будь то держава, бізнес, спільноти або будь-хто із нас – повинні працювати в рази продуктивніше в порівнянні з країнами-лідерами.

Адже перш ніж підкорювати Марс, ми повинні зробити себе ефективними. А це значить, перед нами стоїть системна задача культурного зсуву. Тому наскрізною темою для Форуму «Диригенти змін» у 2018 ми обрали ємне слово – «Результат».

Таке завдання зобов'язує не тільки розмірковувати про те, як за допомогою сучасних технологій прибрати існуючий розрив, але і про те, як змінити сформований пасивний і процесуальний світогляд українців, їхнє ставлення до праці та особистої ефективності. Як направити їх увагу на створення цінності для клієнтів? Як розвинути інноваційність мислення, залученість, націленість на результат?

13 листопада в Hilton Kyiv ми розкриємо успішні кейси трансформацій українських та міжнародних компаній, що просунулися далі за всіх у впровадженні результат-орієнтованої культури. Ми поговоримо про те, яким чином досягати культурних змін в умовах складного ринку. Як долати кризи та перепони, паралельно перебудовуючи компанію на шляху до досягнення мети? Які управлінські технології та інструменти використовувати? Як надихати і вести за собою людей, де самому знаходити мотивацію для досягнення екстраординарних цілей?

Про це та багато іншого ми поговоримо на V Форумі "Диригенти змін"

До зустрічі 13 листопада 2018 в Hilton Kyiv!

Докладна інформація на сайті: noblesfortune.com/iwe-event/conductors-of-changes-v-forum/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Traditionaly the transformational processes within the triad Personality/Society - Business - State make the basis of the annual forum "Conductors of Changes"

CONDUCTORS OF CHANGES
5th Forum
November 13, 2018
Hilton Kyiv, 30 Tarasa Shevchenko Blvd.

Organisers – Nobles Fortune, Deloitte
Partner – Odgers Berndtson

This year the inspirers of the event are:

Andriy Bulakh, Managing Partner, Deloitte
Roman Bondar, Managing Partner, Odgers Berndtson
Grigory Pavlotsky, Partner, Deloitte
Nataliya Popovych, President of Be—it group of companies, co-founder of Ukraine Crisis Media Center

Ukraine faces many complex and difficult challenges. Not only must we determine who we are as a nation and attain these challenges in a short time, but also become competitive on the world stage. For this purpose, many habits and approaches, inherited from our past, must be examined.

Ukraine needs innovation and total modernization of everything that surrounds us: public administration, business models, production technologies, management culture, etc. Otherwise, the development gap when compared to the rest of the world will soon become catastrophic. All market participants – be it a state, business or any of us – should work much more cost-effectively, in comparison with the lead countries.

Indeed, before we fly to conquer Mars, we must make ourselves effective. And this means that we have to face the systemic task of a cultural shift. Therefore, in 2018, for the "Conductors of Changes" V Forum, as the cross-cutting theme, we have chosen the capacious word – "Result".

This task requires not only thinking about how we can remove the current gap with the help of modern technologies but also about how to change the passive and procedural worldview of Ukrainians, their attitude towards work, and personal effectiveness. How do we direct our attention to creating value for customers? How do we develop innovative thinking, involvement, and a focus on results?

On 13 November, in Kyiv, we will disclose successful examples of the transformation of Ukrainian and international companies, which have advanced most in the implementation of the result-oriented culture. We will talk about how to achieve cultural change in a complex market. How to overcome crises and obstacles, while simultaneously restructuring a company on its way to achieving its goal? What management technologies and tools to use? How to inspire and lead people and where to find the motivation for achieving extraordinary goals?

We will talk about this and many other things at the "Conductors of Changes" V Forum.

See you on 13 November at Hilton Kyiv!

More information on the our website: noblesfortune.com/en/iwe-event/conductors-of-changes-v-forum/© 2019 Siguez